Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Campagne-eigenaar: de natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep die zich heeft geregistreerd op de Website om gebruik te maken van de online diensten voor Campagne-eigenaren van Upnate.com.
Website-eigenaar: de natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep die zich heeft geregistreerd op de Website om gebruik te maken van de online diensten voor website eigenaren van Upnate.com.
Donateur: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bijdrage levert aan een actie door een Donatie te doen.
Donatie: een geschonken geldbedrag zonder dat hier een directe tegenprestatie voor geleverd wordt.
Upnate.com: een handelsnaam van Upnate, gevestigd te Genestetstraat 116 (2321 XV) Leiden.
Kosten: per Donatie 8% commissie voor het gebruik van de diensten van Upnate.com.
Website: www.upnate.com.

Artikel 2 - Toegang, registratie en accounts
2.1 Upnate.com is een online platform dat gebruikt kan worden om geld in te zamelen voor een specifiek goed doel en/of actie.
2.2 Om een goed doel campagne te starten of om Upnate.com code te plaatsen op uw bestelpagina maakt de Campagne-eigenaar of de Website-eigenaar een account aan op de Website. Indien de Campagne-eigenaar of de Website-eigenaar alle verplichte velden van het registratieformulier ingevuld heeft en akkoord gaat met deze voorwaarden stuurt Upnate.com een mail naar het opgegeven mailadres met een link om het account te activeren. De in het registratieformulier verzochte gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
2.3 Tussen Upnate.com en Campagne-eigenaar of de Website-eigenaar komt een overeenkomst tot stand op het moment waarop Upnate.com de mail bedoeld in het vorige lid stuurt aan Campagne-eigenaar of de Website-eigenaar. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door iedere partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
2.4 De Campagne-eigenaar of de Website-eigenaar is 18 jaar of ouder, of moet uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben van zijn/haar ouders/verzorgers.
2.5 Het geregistreerde account is persoonlijk en niet overdraagbaar. Per account kunnen meerdere acties worden aangemaakt.
2.6 Er is één account tegelijkertijd per Campagne-eigenaar of Website-eigenaar toegestaan. Bij blijk van meerdere accounts tegelijkertijd behoudt Upnate.com het recht de accounts te blokkeren en/of te verwijderen.
2.7 De lopende campagnes zal publiekelijk beschikbaar zijn op het internet. Dit betekent dat de campagne altijd openbaar is en dat iedereen de pagina kan zien.
2.8 De Campagne-eigenaar/Website-eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het instellen van een complex wachtwoord en het geheim houden daarvan. Upnate.com is niet aansprakelijk voor inbreuk op een account en/of het verlies van een wachtwoord. De Campagne-eigenaar/Website-eigenaar informeert Upnate.com zo snel mogelijk als er een vermoeden is dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden.
2.9 De Campagne-eigenaar/Website-eigenaar is verantwoordelijk voor wat hij of zij op Upnate.com publiceert en zal eerlijke en accurate informatie verschaffen. De Campagne-eigenaar/Website-eigenaar houdt de op zijn account vermelde contactgegevens actueel en zal bij wijzigingen in omstandigheden de informatie aanpassen/bijwerken.
2.10 Upnate.com is bevoegd Campagens en/of Campagne-eigenaren/Website-eigenaren te weigeren.

Artikel 3 - Algemene gebruiksrichtlijnen
3.1 Als Campagne-eigenaar/Website-eigenaar dient u zich te houden aan de volgende bepalingen:
 • Het is niet toegestaan zich voor te doen als een ander. Dat houdt ook in dat het niet is toegestaan een account aan te maken onder andermans naam en/of zich voor te doen als een andere Campagne-eigenaar/Website-eigenaar.
 • De informatie en bestanden die worden verspreid en ge-upload mogen niet op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn.
 • De ingezamelde gelden (minus de Kosten) worden enkel en alleen gebruikt voor het betreffende doel zoals beschreven op de campagne.
 • Het is niet toegestaan om accounts te plaatsen en bezoeken, gericht op vraag en aanbod van seksuele handelingen of strafbare feiten.
 • Geplaatste inhoud roept niet op tot geweld en is op wat voor manier dan ook niet discriminerend. Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van haatdragende- of bedreigende taal.
 • Godslasterlijke en racistische uitingen zijn niet toegestaan.
 • Geplaatste inhoud is niet in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • De Campagne-eigenaar/Website-eigenaar zal te allen tijde voldoen aan alle geldende Nederlandse wet- en regelgeving.
 • Het is niet toegestaan een tegenprestatie te doen of te geven voor een Donatie.

 • 3.2 Als er twijfel ontstaat over de inhoud van bepaalde accounts en/of acties kan contact worden opgenomen via service@upnate.nl.

  Artikel 4 - Donaties
  4.1 Een Donateur kan zonder account via Upnate.com doneren ten behoeve van een campagne en/of goed doel.
  4.2 Een Donateur is 18 jaar of ouder, of moet uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben van zijn/haar ouders/verzorgers.
  4.3 Donaties worden al dan niet publiekelijk weergegeven. Als Donaties zichtbaar zijn, betekent dit dat iedereen de Donatie(s) kan zien.
  4.4 Donaties zijn onherroepelijk.
  4.5 De Campagne-eigenaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele belastingen of kosten die betaald moeten worden over de gelden die hij of zij ontvangt via Upnate.com.
  4.6 De Website-eigenaar is verplicht de ontvangen donaties na ontvangst van een factuur binnen 30 dagen over te maken op de rekeningnummer van Upnate.com.
  4.7 Alle Donaties gaan na aftrek van de Kosten naar de Campagne-eigenaar. Donaties worden in eerste instantie ontvangen door een derdengeldenrekening van Upnate.com. Na het ontvangen van de gedoneerde gelden door Upnate.com, ontvangt de campagne-eigenaar automatisch de in de voorafgaande maand gedoneerde gelden na aftrek van de Kosten, op het door hem of haar opgegeven rekeningnummer. Campagne-eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van het rekeningnummer.
  4.8 Bij wijziging van de tarieven voor de Kosten zal Upnate.com Campagne-eigenaar/Website-eigenaar op de hoogte stellen van de nieuwe tarieven.
  4.9 De Campagne-eigenaar/Website-eigenaar kan alle transacties opvragen in zijn of haar account, om zo de juistheid van de uitkering na te gaan.

  Artikel 5 - Rechten en plichten van Upnate.com
  5.1 Upnate.com is gerechtigd om haar diensten te wijzigen, beëindigen of uit te breiden. Hetzelfde geldt voor deze algemene voorwaarden. Upnate.com zal de Campagne-eigenaren/Website-eigenaren tijdig van eventuele aanpassingen op de hoogte brengen.
  5.2 Alle campagnes worden door Campagne-eigenaren op eigen initiatief georganiseerd. Upnate.com behoudt zich het recht voor om betrokken te zijn bij de fondsenwerving door acties te promoten via diverse kanalen.
  5.3 Upnate.com spant zich in voor de naleving van de algemene gebruiksrichtlijnen door Campagne-eigenaar/Website-eigenaar zoals omschreven in artikel 3, maar kan dat niet garanderen. Upnate.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending door Campagne-eigenaar/Website-eigenaar van de algemene gebruiksrichtlijnen. Campagne-eigenaar/Website-eigenaar vrijwaart Upnate.com voor aanspraken van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot Donateurs) met betrekking tot het niet-naleven van de algemene gebruiksrichtlijnen. Onder deze vrijwaring valling mede vorderingen betreffende een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden ten aanzien van door of namens Campagne-eigenaar/Website-eigenaar op de Website geplaatst materiaal.
  5.4 Upnate.com is gerechtigd zonder opgaaf van reden bepaalde inhoud of accounts te verwijderen en/of blokkeren, bijvoorbeeld als deze niet overeenkomen met het doel van de dienst of strijdig zijn met deze algemene voorwaarden.
  5.5 Upnate.com doet er alles aan om de Website goed te laten functioneren en beschikbaar en online te houden maar kan dit niet garanderen. Bij calamiteiten kan het voorkomen dat de Website niet of niet volledig functioneert. Het niet of niet volledig functioneren van de Website door een oorzaak die Upnate.com niet te verwijten valt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot hackers, storing), levert overmacht op.
  Upnate.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding.
  5.6 De beveiliging van de Website doet er alles aan om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot het geregistreerde account van de Campagne-eigenaar/Website-eigenaar. Campagne-eigenaren/Website-eigenaren vrijwaren Upnate.com van alle aanspraken van derden mocht dit wel voorkomen door handelen of nalaten van Campagne-eigenaar/Website-eigenaar (bijvoorbeeld wegens onzorgvuldig gebruik van de inloggegevens).

  Artikel 6 - Ontbinding overeenkomst en herroepingsrecht
  6.1 Upnate.com heeft het recht de overeenkomst met Campagne-eigenaar/Website-eigenaar te ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling, overlijden, ontbinding of opheffing van Campagne-eigenaar/Website-eigenaar.
  6.2 Indien Campagne-eigenaar een consument is, kan hij in geval van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
  6.3 Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van een ontbindingsverklaring als bedoeld in het vorige lid vergoedt Upnate.com alle van Campagne-eigenaar ontvangen betalingen betreffende de Kosten.
  6.4 Op de Website kan Campagne-eigenaar die consument is het herroepingsformulier invullen en versturen.
  Upnate.com zal de ontvangst van een ingevuld formulier bevestigen.

  Artikel 7 - Aansprakelijkheid
  7.1 Upnate.com is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet of niet volledig functioneren van het externe betalingssysteem.
  7.2 Upnate.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Upnate.com is uitgegaan van door of namens Campagne-eigenaar, Website-eigenaar of Donateur verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
  7.3 Indien de uitvoering van een overeenkomst door Upnate.com leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Upnate.com beperkt tot het bedrag dat Upnate.com in de voorafgaande maand blijkens de betreffende creditfactuur voor de betreffende campagne(s) in rekening heeft gebracht, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Upnate.com.
  7.4 Upnate.com is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, niet voor gederfde winst, misgelopen besparingen en dergelijke.

  Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  8.1 De rechtsverhouding tussen Upnate.com en Actieeigenaar/Website-eigenaar en de rechtsverhouding tussen Upnate.com en Donateur worden beheerst door Nederlands recht.
  8.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Upnate.com is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.