Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens Upnate.com

Naam bedrijf: Upnate, tevens handelend onder de naam Upnate.com
Website: www.upnate.com
BTW-nummer: NL182594324B01

2. Voor Donateurs en bezoekers Website

E-mailadres en naam
Uw e-mailadres en naam gebruiken we uitsluitend om de door u verzochte informatie toe te sturen of uw vraag te beantwoorden. Indien u een donatie heeft gedaan, krijgt de Campagne-eigenaar uw naam en e-mailadres te zien. In dat geval kan de Campagne-eigenaar uw emailadres gebruiken om u te bedanken voor uw donatie.

3. Voor Campagne-eigenaren/Website-eigenaren

E-mailadres
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het uitvoeren van onze diensten.
Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
De verwerking van uw e-mail adres is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder uw e-mail adres kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

Bankrekeningnummer Campagne-eigenaar
Uw bankrekeningnummer wordt verwerkt in het kader van de uitbetaling van de donaties. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder uw bankrekeningnummer kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

Beeldmateriaal en teksten Website
U kunt zelf beeldmateriaal en teksten op de Website plaatsen of laten plaatsen. Dat beeldmateriaal en die teksten kunnen persoonsgegevens bevatten. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder informatie (beeldmateriaal en/of tekst) over het goede doel waarvoor u geld wenst in te zamelen, kunnen wij uw goede doel niet onder de aandacht brengen. Dat beeldmateriaal en die teksten blijven op de Website staan totdat u die informatie verwijdert of totdat uw account wordt beëindigd.

4. Voor Donateurs, Campagne-eigenaren, Website-eigenaren en bezoekers Website

IP adres
Uw IP adres wordt door ons opgeslagen om te kunnen controleren of er meerdere accounts worden aangemaakt vanaf hetzelfde IP adres. Wij willen hiermee voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de Website. Dat is in het belang van Donateurs, Campagne-eigenaren, Website-eigenaren, bezoekers van de Website en Upnate.com. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Indien u uw IP adres niet aan ons wenst te verstrekken, kunnen we helaas geen overeenkomst met u sluiten.

Bewaren persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd nadat een account is beëindigd, tenzij een wettelijke bewaartermijn waaraan wij gebonden zijn ons verplicht uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Veiligheid persoonsgegevens
Als wij uw persoonsgegevens overdragen of ontvangen op onze Website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze Website.

Op de pagina waar u persoonsgegevens aan ons verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk persoonsgegevens van u op en zorgen ervoor dat in onze database helemaal geen bijzondere persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beschermingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Cookies
Upnate.com verzamelt met behulp van cookies algemene, statistische informatie over de bezoeken van gebruikers aan de Website, zoals de gemiddelde duur van een bezoek, frequentie, eerste bezoek of terugkerende bezoeker, datum en tijd, om het bezoek van de Website te analyseren en de dienstverlening beter op de bezoekers te kunnen afstemmen. Upnate.com maakt hiervoor onder andere gebruik van Google Analytics.

Uw rechten
U kunt te allen tijde en zonder kosten de persoonsgegevens die Upnate.com van u heeft verwerkt opvragen. Desgewenst kunt u deze gegevens laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, en u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit alles voor zover de wettelijke (bewaar)plichten die op ons rusten het gebruik van voornoemde rechten mogelijk maken. Verder heeft u het recht om de door u aan Upnate.com verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Upnate.com. Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Toestemming
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (zoals de naam en het e-mailadres van donateurs voor eventuele verstrekking aan de Campagne-eigenaar), heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Boekhouder Upnate.com
Uitsluitend zover nodig voor een goede boekhouding verstrekt Upnate.com uw bovengenoemde persoonsgegevens aan haar boekhouder. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Upnate.com bij een goede administratie.

Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende link of stuur een email naar service@upnate.nl.